Regulamin

sklepu internetowego

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu internetowego www.happy-rain.pl jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 2. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym www.happy-rain.pl  zgodnie z treścią innych ustaw oraz w szczególności reguluje zasady korzystania z usług sklepu internetowego www.happy-rain.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb rozwiązania umowy oraz postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin sklepu internetowego www.happy-rain.pl jak i wszelkie materiały (zdjęcia i inne teksty) znajdujące się na stronie internetowej www.happy-rain.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.
 4. Właścicielem sklepu internetowego www.happy-rain.pl jest firma TM Studio mieszcząca się przy ulicy Legnickiej 52 we Wrocławiu 54-204, NIP: 831 130 38 53, zwana dalej Sprzedającym/Usługodawcą.
 5. Administratorem danych osobowych jest firma TM Studio mieszcząca się przy ulicy Legnickiej 52 we Wrocławiu 54-204, NIP: 831 130 38 53.
 6. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.happy-rain.pl jest sprzedaż detaliczna produktów marki Travelite za pośrednictwem Internetu.
 7. Kupujący - osoba fizyczna, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym.
 8. Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 9. Sklep www.happy-rain.pl realizuje transakcje wyłącznie na terenie Polski.
 10. Produkt / Artykuł - rzecz ruchoma znajdująca w ofercie sklepu internetowego www.happy-rain.pl.
 11. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i stanowią wartość brutto.

II Rodzaje, zakres i warunki świadczonych usług

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
  a)  prowadzenia konta w sklepie internetowym www.happy-rain.pl,
  b) składania zamówień w sklepie internetowym www.happy-rain.pl poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia,
  c) przesyłania bezpłatnego newslettera.
 2. Korzystanie z usług sklepu internetowego www.happy-rain.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny usługobiorcy następujących wymagań technicznych:
  a) zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0, Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2
  b) włączona obsługa Java Script.
 3. Usługobiorca podczas korzystania z usług sklepu internetowego obowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania  z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

III  Realizacja zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym www.happy-rain.pl konieczne jest zarejestrowanie się przez usługobiorcę na stronie www.happy-rain.pl z podaniem prawdziwych, aktualnych danych oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zakup produktów w sklepie internetowym www.happy-rain.pl odbywa się poprzez realizację kolejno następujących po sobie etapów: wybór produktów, złożenie zamówienia, wybór formy dostarczenia przesyłki, wybór formy płatności, realizacja płatności.
 3. Produkty oferowane przez Sprzedającego dostarcza firma kurierska DPD.
 4. Koszty wysyłki pokrywa Sprzedający, gdy wartość zamówienia jest wyższa niż 199 złotych.  W przeciwnym razie Kupujący pokrywa koszt dostawy w wysokości 15,99 zł brutto w przypadku płatności z góry. Jeżeli Kupujący życzy sobie przesyłkę za pobraniem pokrywa jej koszt w wysokości 15,99 zł brutto, bez względu na wartość zamówienia.
 5. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności za zakupione towary. Kupujący może dokonać płatności:
  • przelewem tradycyjnym,
  • poprzez płatności internetowe (przelew internetowym za pomocą szybkich przelewów internetowych, karta kredytowa) za pomocą platformy eService online.
  • gotówką (w przypadku przesyłki za pobraniem)
 6. Po wypełnieniu formularza zamówienia, należy przesłać go poprzez stronę internetową www.happy-rain.pl. Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 7. Przesłanie formularza zamówienia z wybraną opcją płatności w formie przelewu internetowego powoduje przekierowanie Kupującego na platformę płatności on-line umożliwiającą dokonanie wybranego rodzaju płatności.
 8. Po zrealizowaniu płatności Kupujący otrzyma na adres e-mail wskazany przy rejestracji w sklepie internetowym od Sprzedawcy: potwierdzenie złożenia zamówienia, potwierdzenie przyjęcia płatności do realizacji, regulamin sklepu internetowego Travelite wraz z formularzem odstąpienia od umowy i formularzem reklamacyjnym.
 9. W razie braku możliwości realizacji płatności poprzez przelew on-line, Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Informacje o rezygnacji z zamówienia prosimy o przesyłanie na adres mailowy sklep@happy-rain.pl.
 10. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym realizowanych na konto Sprzedawcy wybrany przez Kupującego artykuł jest rezerwowany przez Sprzedawcę na okres 48 godzin. Brak wpływu na konto płatności za wybrany artykuł jest równoznaczny z rezygnacją z jego zakupu, a rezerwacja zostaje anulowana.

IV Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827), Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po terminie otrzymania produktu zakupionego w sklepie www.happy-rain.pl.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest:
  a) w terminie 14 dni od otrzymania produktu, wysłania na adres mailowy sklep@happy-rain.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Kupujący nie ma obowiązku korzystania z formularza odstąpienia od umowy otrzymanego od Sprzedającego
  b) w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy Kupujący odsyła zwracany produkt na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu na rzecz Kupującego wszystkich dokonanych przez niego płatności oraz kosztów dostarczenia produktu. Zwrot  Kupującemu środków nastąpi przy użyciu sposobu zapłaty wybranego przez Kupującego przy zakupie produktu, chyba że Kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków.

V Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedający odpowiada względem Kupującego ze względu na niezgodność towaru z umową według reguł wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).  Zgodnie z postanowieniami ustawy wszystkie produkty znajdujące się ofercie Sprzedającego objęte są dwuletnią odpowiedzialnością Sprzedającego.
 2. Zakupiony produkt podlegający reklamacji wraz z dowodem zakupu (paragon, potwierdzenie przelewu) i formularzem reklamacyjnym lub innym oświadczeniem woli Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do Sprzedającego na adres wskazany na paragonie w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Kupującego.
 3. Kupujący traci uprawnienia o których mowa w punkcie 1 niniejszego działu, jeśli w okresie 12 miesięcy od dostrzeżenia wady nie zgłosił swoich roszczeń Sprzedającemu. Wskazany termin nie uchybia dwuletniemu terminowi odpowiedzialności Sprzedającego upływającemu dwa lata po dniu, w którym Kupujący otrzymał zakupiony produkt. 
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, a w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji umożliwi Kupującemu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedającego w zakresie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia reklamacji. Sprzedający poinformuje Kupującego w sposób wskazany przez Kupującego.
 5. Pismo Sprzedającego zawierające informację w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji będzie zawierało informacje dotyczące dalszego trybu postępowania reklamacyjnego.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji na produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego www.happy-rain.pl.